Har du brud på vandledningen ?

(Se nederst om eftergivelse af vandspild)

Få omgående lukket for vandet.
Hvis bruddet ligger på en af vandværkets forsyningsledninger eller på stikledningen til din ejendom, før stophanen/målerbrønden, skal du omgående kontakte Skovbo VVS A/S på telefon 40 31 62 93. De vil derefter hurtigst muligt afbryde vandforsyningen for at begrænse omfanget af vandskaden og derefter lokalisere og reparere bruddet på vandværkets vegne.

Hvis bruddet ligger efter stophanen/målerbrønden, på din jordledning mellem stophanen/målerbrønden og huset, eller inde i huset, skal du omgående kontakte Skovbo VVS A/S eller en anden autoriseret VVS installatør for at få lukket stophanen og repareret bruddet.

Husk hurtigst muligt at anmelde bruddet til dit forsikringsselskab, som vil dække dine udgifter i det omfang du har forsikret for dette.


Hvem har ansvaret og skal betale ?
Bjæverskov Vandværk har ansvaret for forsynings- og stikledningerne udenfor din ejendom, dog mindst til og med stophanen, som ofte er placeret ca. 1 meter inde på grunden. Ved ejendomme med målerbrønd har vandværket ansvaret for vandledningen til og med vandmåleren, men eksklusiv selve målerbrønden.
Du har selv ansvaret for vandledningen efter stophanen, det vil sige at du også selv skal betale for reparation af vandledningen, udbedring af skader på bygninger og fliser samt vandafgifter, herunder også vandafledningsafgiften, for det vandforbrug, der er gennem en utæthed i et sprængt vandrør. En eventuel forsikring for skader på skjulte rør dækker ikke vandafgifter og muligvis heller ikke for udbedring af skader på bygninger og fliser.
I det efterfølgende afsnit "Når skaden er sket" beskrives retningslinierne for at få eftergivet skatter og afgifter af udstrømmende vand ved ledningsbrud.
Bjæverskov Vandværk betaler for vedligeholdelse og skader på de vandledninger som vandværket har ansvaret for.
Forholdene er beskrevet i vandværkets regulativ.


Forebyggelse af vandskader
Mange brud starter med små sivende huller.
Længerevarende udsivning af relativt små vandmængder kan anrette store skader på haveanlæg, fliser og bygninger og er ofte ikke dækket af ejendommens rørskadeforsikring.
Det er derfor en god ide at holde øje med vandforbruget, f. eks. ved at aflæse vandmåleren mindst en gang om måneden.
Vandforbruget skal være nogenlunde konstant måned for måned og det lille stjernehjul i vandmåleren skal stå helt stille ,når der er lukket for alle vandhaner i huset.
Stigende vandforbrug eller roterende stjernehjul er tegn på utæthed, løbende toilet eller dryppende vandhane.
Det betyder risiko for skader på ejendommen og medfører store udgifter til reparation samt vandafgifter og vandafledningsafgifter.
I 2018 er udgifterne til vandafgifter, vandafledningsafgifter og skatter 55-60 kr./m3.
Et løbende toilet bruger typisk 2 m3 om dagen. Det betyder en ekstraudgift på 40- 45.000 kr. på et år !


Når skaden er sket
Hvis du har haft et stort vandforbrug på grund af ledningsbrud, er der i nogle tilfælde mulighed for at undgå betaling af afgifter og skatter for det ekstra vandforbrug.
Kommunen regulerer vandafledningsafgiften til et gennemsnit af de foregående 3 års vandforbrug.
Told eftergiver afgift af ledningsført vand (grøn afgift) for det ekstra vandforbrug. Der er dog en selvrisiko på 300 m3, det vil sige at du under alle omstændigheder selv skal betale de normale afgifter og skatter for de første 300 m3 "spildt vand".
Bjæverskov Vandværk´s generelle praksis er, at der ikke eftergives for vandafgift ved ledningsbrud. Begrundelsen er at vandet jo er brugt, og vandværket har haft omkostninger til at levere vandet. dog eftergiver vandværket vandafgift for samme vandmængde, som Told eftergiver afgift af ledningsført vand.
Har du haft et ekstraordinært stort vandforbrug på grund af ledningsbrud, bør du kontakte vandværket, som vil være behjælpelig med din ansøgning om fritagelse for betaling af afgifter og skatter .

Eftergivelse af vandspild

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild.

Hent ansøgningsskema her.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 og det anslåede årlige forbrug.

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT.